รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ถอดบทเรียน งานบุญปลอดเหล้าปลอดสุรา


ตัวแทนเครือข่าย ตำบลปลอดเหล้าตำบลโคกเพชร
          27 พ.ค.2557 ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการจังหวัดศรีสะเกษงานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิก อบายมุข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติใช้ ซึ่งการทำโครงการดังกล่าวมีเป้าหมาย เพื่อให้เจ้าภาพ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนันในงานบุญ รวมถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครอบคลุมเทศกาลงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน ทำให้เกิดรูปธรรมมีพื้นที่ต้นแบบที่มีกระบวนการทำงานให้เกิดผลสำเร็จหลากหลายวิธีการ แต่ละพื้นที่ทำให้เกิดความสำเร็จแตกต่างกันนั้น
อำเภอขุขันธ์ ได้คัดเลือกให้ ตำบลโคกเพชร เป็นพื้นที่ต้นแบบงานบุญปลอดเหล้าเข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนครั้งนี้ ผู้มีเข้าร่วมถอดบทเรียน จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นางลมเย็น ศรีผุย ผอ.รพ.สต.โคกเพชร
2. ส.อ.สุพจน์ ศรีผุย ผญ.บ้านตาองค์ ม.10
3. นางเพ็ญทิวา สารบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางนิลยา ชวดพงษ์ ประธาน อสม.ตำบลโคกเพชร
5. นางวัฒนา มูลดับ อสม.ม.4 บ้านภูมิศาลา
ในพื้นที่ของตำบลโคกเพชร ผลงาน+ผลสัมฤทธิ์ของเรา คือ
1. สามารถลดค่าใช้จ่ายในงานบุญประเพณีต่างๆลงได้มาก
2. ลดความขัดแย้งในชุมชน ตามเทศกาล และโอกาสต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
3. ลดอุบัติเหตุจากการจราจร การทำงาน
4. สุขภาพจิตของคนในครอบครัวดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
หลักคิดในการทำงานบุญปลอดเหล้า
1. ความสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่าย ในการซื้อสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินความจำเป็น ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ความเป็นอยู่ หลังจากการจัดงานศพเสร็จ จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและหนั้สิน
ความสำเร็จที่ผ่านมา
1. มีการจัดงานศพแบบปลอดเหล้า ลดค่าใช้จ่ายต่องาน 20,000 - 30,000 บาท
2. เจ้าภาพมีความสบายใจไม่ต้องรับภาระหนี้สิน
3. ลดอุบัติเหตุในชุมชนลงได้มาก
4. ไม่มีเรื่องทะเลาะกันในชุมชน
5. มีคน ลด ละ เลิก สุราเพิ่มจำนวนมากขึ้น
6. ไม่มีการเล่นการพนันในงานศพมากกว่าร้อยละ 80 ของงานที่เกิดขึ้นในตำบล
พื้นที่ของเรา  ปลอดเหล้าในงานศพ  งานวัด งานบุญเข้าพรรษา และงานที่จัดในบริเวณวัด
ทักษะ - เทคนิคในการทำงานที่ผ่านมา
1. เน้นการประชุมกลุ่มผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรต่างๆในชุมชน/ตำบล
2. เน้นการให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมประชาคมของหมู่บ้าน ยอมรับนโยบายของตำบล
3. เน้นการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การชักจูง สร้างแรงจูงใจ ติดตามความก้าวหน้า ประเมิืินผลงาน ในงานศพ งานบุญ งานประเพณีต่างๆ
4. เน้นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมงานและครอบครัว ชุมชนให้เสริมพลังใจในการจัดกิจกรรม เืพื่อดด ละ เลิก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ
1. ความร่วมมือ จากทุกภาคีเครื่อข่ายในตำบล
2. ประชาชน เกิดความตระหนักในการลด ละ เลิก
3. ปฏิบัติตามกฏหมาย กติกาของตำบล ที่มีมติร่วมกัน เข้มงวดเรื่องเวลาในการจำหน่ายและอายุของผู้ซื้อ
4. ผู้ขาย ผู้ดื่มมีความเข้าใจที่ตรงกัน
สิ่งที่ค้นพบ
1. ความเข้าใจกันของคนในชุมชน ความเป็นมิตร ความปรารถนาดีต่อกันของคนในชุมชน
2. ความาตั้งใจในการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์
ผลที่เกิดขึ้น
1. ปัญหาครอบครัวลดลง
2. ความอบอุ่นในครอบครัวเพิ่มขึ้น ความสุขของคนในชุมชนตามมา
3. เกิดสังคมที่น่าอยู่และมีความสุขร่วมกัน
อนาคตเราจะเป็นอย่างไร
1. แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง
2. ชุมชนปลอดสุรา ปลอดเหล้า ทุกงานประเพณีที่เกิดขึ้นในตำบลของเรา

บทเรียนของตำบลโคกเพชร
ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของการอบรมได้ที่นี่ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น