รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)

        ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ตำบลโคกเพชร มีการดำเนินวางแผนในการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี 2557 ได้มีโอกาสไปรับใบประกาศตำบลที่ผ่านการประเมินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ของกรมอนามัย
ข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2557  จำนวน 719 คน ปี 2558 จำนวน 757 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38 คน มีอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.29
        ในส่วนของเจ้าหน้าที่ รพสต.= case manager จำนวน  4 คน ดังนี้
นางลมเย็น  ศรีผุย  ผอ.รพ.สต. บทบาทหน้าที่

ผังโครงสร้าง FCT ทีมที่ 1 รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน
ดุูแลเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่งเสริมผู้รับผิดชอบให้เข้าร่วมประชุม อบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ ทีมงานของท่าน ผอ.ร่วมกับ อสม.= care giver ของหมู่ที่ 1, 5, 9 และหมู่ที่ 10
ทีมที่ 1 ดูแล 4 หมู่บ้าน มีหมอครอบครัวได้แก่่ ผอ.ลมเย็น ศรีผุย และ ทีมได้แก่ คุณศศิวิมล ใจมนต์ พนักงานบริการร่วมดูแล (Care Manager) ทำงานร่วมกับ อสม. (Care Giver)
บางพื้นที่อาจจะไม่ได้ตามนี้ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวน Care Giver
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น