รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

องค์กรคุณธรรม

องค์กรคุณธรรม


สำหรับแนวคิดสำคัญของการดำเนินงานโรงพยาบาล /องค์กรคุณธรรม ทุกคนต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนโดยเริ่มต้นที่ร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ และดำเนินกิจกรรม 5 เมล็ดพันธ์ความดี ได้แก่
1. กำหนดอัตลักษณ์ เริ่มจากให้แต่ละคนหาเรื่องเล่าความดีแล้วสรุปเป็นเกณฑ์เลือก 3 ตัวและประกาศ
2. สร้างแกนนำ 3 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร แกนนำระดับผู้นำ และแกนนำผู้ปฏิบัติ พร้อมกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับของแกนนำ เช่นผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมอย่างไร
3. จัดทำโครงงานคุณธรรม
4. ตลาดนัดความดี คือ ตลาดนัดความดีที่เมื่อทำดีต้องมีโชว์ ทำดีต้องมีเเชร์ ทำดีมีที่ยืน ทำดีก๊อบปีกันได้
5. การสร้างเครือข่าย ทำให้กระบวนการประคับประคองไปได้สอดคล้องกับคุณภาพที่ให้มี(Appreciate)
  1.   ************************************************************
1. กำหนดอัตลักษณ์ เริ่มจากให้แต่ละคนหาเรื่องเล่าความดีแล้วสรุปเป็นเกณฑ์เลือก 3 ตัวและประกาศ
1.1 ความดีของ ผอ.ลมเย็น ศรีผุย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.โคกเพชร  คือ เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ ไม่เคยคดโกง จริงใจต่อเพื่อน จริงจังต่อการทำงาน
1.2 ความดีของ นางเพ็ญทิวา สารบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คือ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง รับปากใครแล้วต้องทำให้ได้ ไม่ชอบทำให้ใครผิดหวัง มีเทคนิคในการทำงานร่วมกับผู้บริหาร ผู้นำ อสม. และประชาชน สร้างความสามัคคีในทีม สร้างความเป็นหนึ่งเดียว  
1.3 ความดีของ นายทวี ศิลารักษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คือ เป็นคนที่มาทำงานตรงต่อเวลา ทุกวันจะมาทำงานตามเวลาเสมอๆ มีความรับผิดชอบต่องาน ไว้วางใจได้ เป็นผู้ที่มีความรู้ในการให้การบริการ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี มีความสามัคคีในทีม มีอะไรบอกให้ช่วยจะช่วยทุกเรื่อง
1.4 ความดีของ นางสาวดารณี คำนึง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  คือ เป็นคนที่มีจิตใจดี มีเมตตา อยากให้คนอื่นพ้นทุกข์ อยากช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อน มีความรับผิดชอบ และ ทำงานด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือทีมงานหลายๆเรื่อง
1.5 ความดีของ นางสุภาวดี  ดวงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คือ เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง เสียสละ มีน้ำใจ และเป็นคนที่มีความจำดีมาก ทุกข้อมูลของประชาชนในตำบลโคกเพชร จะสามารถจดจำได้เป็นอย่างดี
1.6 ความดีของ นางมลิวรรณ  จันสมุด ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล คือ เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียด ชอบประดิดประดอย ใส่ใจผู้มารับบริการ โดยเฉพาะผู้ที่มานวด จะดูแลเป็นอย่างดี กับทุกคน ทำงานร่วมกับทีมได้ดี ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เชื่อมประสานระหว่างเจ้าหน้าที่และ อสม.
1.7 ความดีของ นางศศิวิมล  ใจมนต์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ คือ เป็นผู้มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมาก เป็นนักวางแผน บทบาทหน้าที่ เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านของหน่วยงานของ รพ.สต.โคกเพฃร

ประกาศอัตลักษณ์ของทีมบุคลากร รพ.สต.โคกเพชร
ประกอบด้วย
ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ สามัคคี


2. สร้างแกนนำ 3 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร แกนนำระดับผู้นำ และแกนนำผู้ปฏิบัติ พร้อมกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับของแกนนำ เช่นผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมอย่างไร


ระดับผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงานในตำบลโคกเพชร  ประกอบด้วย  
ผอ.รพ.สต.โคกเพชร
ผอ.โรงเรียนทุกแห่งในตำบล
เจ้าอาวาสทุกแห่งในตำบลโคกเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
แนวทางกำหนดพฤติกรรมระดับผู้บริหาร
มีความซื่อสัตย์
รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
มีเมตตา กรุณา
มีความยุติธรรม

การได้มาซึ่งการกำหนดพฤติกรรมผู้บริหาร
ได้แก่ การประชุมพูดคุยกันในทีมของผู้นำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในช่วงต้นปีงบประมาณ และมีการทบทวนกันบ่อยครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง


แกนนำระดับผู้นำ
ผู้นำหน่วยงาน/องค์กรในตำบลโคกเพชร  ประกอบด้วย  
กำนัน ต.โคกเพชร
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
ประธาน อสม.ทุกหมู่
ประธาน กองทุนต่างๆในตำบล
แนวทางกำหนดพฤติกรรมระดับผู้นำ
มีความซื่อสัตย์
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก/เพื่อนร่วมทีม
มีเมตตา กรุณา
มีความยุติธรรม
มีความเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัว
ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข
การได้มาซึ่งการกำหนดพฤติกรรมผู้นำ
ได้แก่ การประชุมพูดคุยกันในทีมของผู้นำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในช่วงต้นปีงบประมาณ และมีการทบทวนกันบ่อยครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง

แกนนำระดับผู้ปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/องค์กรในตำบลโคกเพชร  ประกอบด้วย  
ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.โคกเพชร
ครูในโรงเรียนทุกแห่ง
ครูพี่เลี้ยง
พนักงาน อบต.ทุกตำแหน่ง ทุกคน
สารวัตรกำนัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
อสม.ทุกหมู่
แนวทางกำหนดพฤติกรรมระดับผู้ปฏิบัติ
มีความซื่อสัตย์
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก/เพื่อนร่วมทีม
มีความรับผิดชอบ
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มีความเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัว
ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข
คิดดี พูดดี ทำดี
ให้เกียรติผู้บริหาร  ผู้นำทุกระดับในตำบล

การได้มาซึ่งการกำหนดพฤติกรรมผู้นำ
ได้แก่ การประชุมพูดคุยกันในทีมของผู้นำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในช่วงต้นปีงบประมาณ และมีการทบทวนกันบ่อยครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง

3. จัดทำโครงงานคุณธรรม
การจัดทำโครงงานบ้านรวมน้ำใจโคกเพชร 1+2+3
ฐานคิดมาจาก ปัจจัย 4 สำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความสุขในชีวิตประจำวัน หากพวกเรามีส่วนร่วมในการแบ่งปันบ้านให้เพื่อนในตำบลได้ จะเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมให้เกิดขึ้น แม้ว่า ความคิดเรื่องการปรับปรุงบ้าน และการสร้างบ้านสำหรับผู้ด้อยโอกาสจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทุกท่านในทีมแต่ละทีมต่างเห็นด้วย เพราะในทุกเวทีการประชุม เราจะมีการพุดคุยเรีื่องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทุกครั้ง เราทุกคนต่างยืนยันที่จะช่วยกันทำ
การตัดสินใจทำโครงงานเรื่องบ้านรวมน้ำใจโคกเพชร 1+2+3 จึงเป็นการทำเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกลับมาใช้อย่างจริงจัง เราได้เห็นความเสียสละของคนในชุมชน ความเสียสละของผู้นำทุกระดับ ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคีเครือข่ายผ่านการทำเรื่องบ้าน
บ้านสามหลัง ประกอบด้วย
1.ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสติดเชื้อเอดส์ 1 หลัง ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่มีบ้านเลขที่
2. ครอบครัวคนพิการ 1 หลัง แม่อายุ 64 ปี บุตรอายุ 24 ปี พิการทางสติปัญญา บ้านหลังคารั่วทั้งหลัง บ้านผุพังอยู่ติดกับพื้นที่ดิน
3. ครอบครัวผู้หยุดดื่มสุรา ยากจน มีภาระซ้ำซ้อนหลายอย่าง
เมื่อบ้านหลังที่ 1 สำเร็จ ทางพื้นบ้านสุขเกษม ม.11 ตำบลโคกเพชร ได้นรับเกียติจากท่าน นายอำเภอขุขันธ์ นายสำรวย  เกษกุล มามอบบ้านรวมน้ำใจโคกเพชร หลังที่ 1 เราได้เงินบริจาคจากประชาชนในหมู่บ้าน อสม. ผู้นำทุกคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าของบ้านและมอบให้สำหรับเพื่อนบ้านหลังต่อไปอีก จำนวน 3,000 บาท
13245505_10208050977650771_894388756349082997_n.jpg
ภาพมอบบ้านรวมน้ำใจโคกเพชร 1 ที่บ้านสุขเกษม ม.11 ต.โคกเพชร เมื่อ 22 พฤาภาคม 2559
13680854_10208579137974449_6530556017737571861_n.jpg
       ภาพกำลังสร้าง บ้านรวมน้ำใจโคกเพชร หลังที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการ จะมีจิตอาสา ผ่านไปมาเป็นระยะมาช่วยงาน เทพื้น ก่ออิฐ   ภาพ 1 สิงหาคม 2559
ความคาดหวัง น่าจะเกิดความเมตตา กรุณา ความเสียสละของคนในชุมชนกลับคืนมา  แม้ว่า ค่อนข้างยากในเรื่องของการหาคนมีน้ำใจและเป็นจิตอาสาในการสร้างบ้าน และเราก็พบว่า มีคนมาร่วมบริจากประตูห้องน้ำให้โครงงานนี้ 2 บาน จะได้ประตูห้องน้ำ 2 ห้อง  จะได้โถส้้วมชักโครกแบบเทราด 2 อัน น้ำใจงามๆมันเกิดขึ้นมา จากคนที่เราไม่เคยรู้เขา เมื่อเขาเห็นเราทำงาน ช่วยเหลือผู้คนเขาก็อยากช่วย ได้แก่ คุณแต้ม ซึ่งเป็นเพื่อนผ่านเครือข่ายเพสบุค https://www.facebook.com/profile.php?id=100002920571125&fref=ts เคยบริจาคเสื้อผ้าเด็กๆมาให้พื้นที่โคกเพชรแล้ว
และ https://www.facebook.com/adisak.bupto?fref=ts  ที่เห็นแล้วอยากช่วยเหลือ ก็มอบประตูพลาสติก พร้อมอุปกรณ์มาให้ 2 ชุด
และ https://www.facebook.com/Xiaowei.xingxing?fref=ts  ที่เป็นเครือข่ายของคนขุขันธ์ได้ประสานงานให้รวมถึง ศิษย์พี่ จาก วสส.ขอนแก่นและครอบครัว พร้อมญาติสนิมมิตรสหาย https://www.facebook.com/sumolrat.nimkingrat?fref=ts ที่จะช่วยเหลือมาโดยตลอด นับตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนเรื่องส้วมผู้สูงอายุผู้พิการ เรื่องบ้านผู้ติดเชื้อหลังที่ 1 ซึ่งทางทีมโคกเพชร ไม่เลยลืมบุญคุณของทุกท่านเลย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด


4. ตลาดนัดความดี คือ ตลาดนัดความดีที่เมื่อทำดีต้องมีโชว์ ทำดีต้องมีเเชร์ ทำดีมีที่ยืน ทำดีก๊อบปีกันได้
เรามักจะเป็นต้นแบบในการทำงานให้กับเพื่อนๆเสมอ โดยการทำงานของเราจะให้เครือข่ายเฟสบุค ของ https://www.facebook.com/profile.php?id=1189065890 ซึ่งเป็นเฟสบุคส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน  ไลน์ 087-967951
 และเวปไซต์ของ รพ.สต. โคกเพชร http://www.kokphet.org/
เรายังมีการแบ่งปันความสุขในการทำงานแก่เพื่อนของเราเสมอ รวมถึง อสม. ผู้นำ และบางครั้งเราก็จะถ่ายทอดบทเรียนการทำงานให้กับเพื่อนๆได้รับทราบ เพ่ื่อจะได้เป็นบทเรียนและนำไปแก้ไขต่อไปได้ หรือบางอย่างอาจจะสามารถนำไปใช้งานได้เลยเป็นต้น  เพราะเราเชื่อว่า การทำความดีสามารถลอกเรียนวิธีกันได้ และการแบ่งปันผลงานเป็นการทำบุญวิธีหนึ่ง นั่นคือ การให้ทาน


5. การสร้างเครือข่าย   ทำให้กระบวนการประคับประคองไปได้สอดคล้องกับคุณภาพที่ให้มี(Appreciate)  เราจึงทำงานบนพื้นฐานของความจริงใจในการทำงานอย่างมีมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ของ รพ.สต.โคกเพชร ที่ว่า  “เราจะเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน จัดบริการแบบมีส่วน และเป็นที่พึ่งของประชาชน”


13782140_10208474901448601_3561284536129447948_n.jpg
ไปทำบุญที่วัดตามกาลอันเหมาะสม
เครือข่ายทางธรรมะ ที่สนับสนุนการทำงานองค์กรคุณธรรมใน รพ.สต.โคกเพชร
หลวงพี่ชัย วัดโคกเพชร จะเป็นพระที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรคุณธรรมของ รพ.สต.โคกเพชร ในหลายๆประเด็นงาน เพราะหน่วยงาน รพ.สต.เป็นหน่วยงานปฐมภูมิ การเข้าถึงบริการและให้บริการแก่ประชาชนจะง่าย สะดวกและทุกกลุ่มวัย การมีที่ปรึกษาเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถจะทำให้เราทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข และลดความคับข้องใจในการทำงานกับประชาชนลงได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น