รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

โคกเพชร-นวลีลา 2560

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงด้วย ๖ อ. และส่งเสริมการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัย

ตำบลโคกเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สถานที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

ผู้รับผิดชอบโครงการ    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร

หลักการและเหตุผล

          การสูญเสียปีสุขภาวะเปลี่ยนจากโรคติดต่อไปเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุการตายที่พบสูงสุดในผู้ชายไทย คือ อุบัติเหตุจราจร มะเร็งตับ และหลอดเลือดสมอง ขณะที่เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายที่พบสูงสุดในเพศจริงจะเห็นได้ว่า โรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งเบาหวาน เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในตำบล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว จึงได้มีการส่งเสริมการใช้กิจกรรม ๖ อ. ในทุกครอบครัว เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ลดอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร จึงได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงด้วย ๖ อ. และส่งเสริมการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัย ตำบลโคกเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์

          ๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้อง โดยเน้น ๖ อ. แก่กลุ่มปกติและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

          ๒ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในชุมชนกับประชนทุกกลุ่มวัยเพิ่มการเคลื่อนไหว ลดภาวะอ้วน ลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง

          ๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ ๘๐

กลุ่มเป้าหมาย

          - วัยเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๙ ปี                หมู่ละ ๕ คน
          - วัยแรงงานไป๑๙ – ๕๙ ปี                            หมู่ละ ๑๐ คน
          - ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป                                 หมู่ละ ๕ คน
          - ประชาชนในหมู่บ้านทุกกลุ่มวัย                      หมู่ละ ๒๐ คน
ทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน                                             รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน

ระยะเวลาการดำเนินการ

          ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

การดำเนินการ

          ๑ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานประชากรตามกลุ่มวัย ศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการวางแผนในการแก้ไขปัญหา จัดทำโครงการโดยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงาน

          ๒ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

          ๓ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

                   ๓.๑ อบรมแกนนำสุขภาพหมู่บ้าน จำนวน ๕๕ คน จำนวน ๑ คน

                   ๓.๒ จัดกิจกรรมประชุมนำเสนอรูปแบบการออกกำลังกาย หมู่บ้านละ ๑๕ คน จำนวน ๑ วัน

                   ๓.๓ แยกกลุ่มประชาชนตามลูกปิงปอง ๗ สี

ประเมินผลโครงการ

             ประเมินผลกระบวนการดังนี้

          ๑ เปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมในการออกกำลังกายของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

          ๒ สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน

          ๓ ประชาชนมีการมาคัดกรองหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตมากกว่าร้อยละ ๙๐

บ้านสุขเกษม ม.11

บ้านเสลา ม.6

บ้านระกา ม.5

บ้านภูมิศาลา ม.4

บ้านตาปาง ม.3

บ้านตาองค์ ม.10

บ้านเปียมตะลวก ม.2

บ้านโคกเพชร ม.1

บ้านโนนสำราญ ม.7

บ้านระกาน้อย ม.9

"ขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือนะคะ"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น