รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

นักประชาสัมพันธ์น้อย

    24-04-2560 วันนี้ในนามของผู้ประสานงานองค์กรสาธารณะประโยชน์ในตำบลโคกเพชร 2 องค์กร ขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษที่ได้ อนุมัติโครงการให้กับพื้นที่บลโคกเพชร เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม ในกลุ่มเด็ก 5-14 ปี และ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ในตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
    การเขียนโครงการเป็นเรื่องยากเสมอ เพราะคนเขียนหลายคนไม่สามารถเขียนสิ่งที่เราต้องการจะทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณได้ โคกเพชรก็เช่นกัน แม้การเขียนโครงการในครั้งนี้จะได้รับการชี้แจงการเขียนโครงการให้เป็นในแนวของหน่วยงานต้องการ แต่เราก็ต้องมีการปรับปรุงเนื้อหา กิจกรรมให้เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่มาก ไม่น้อย พอดีพอดีกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมา ปีงบประมาณ 2560 ตำบลโคกเพชรได้รับ 2 โครงการ ได้แก่
    1.โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ได้แก่ โครงการนักประชาสัมพันธ์น้อยเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมของคนในชุมชน ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กิจกรรมประกอบด้วย
           1.1. ประชุมชี้แจงทีมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลร่วมกับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 1 ครั้ง
           1.2 ประชุมระดมสมอง เด็กที่เข้าร่วมโครงการนักประชาสัมพันธ์น้อย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จำนวน 40 คน จำนวน 2 ครั้ง

   2. โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ผ่านองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ ได้แก่ โครงการรวมพลังคนใจสู้ กู้วิกฤติ พิชิตใจ ต้านภัยเอดส์ ตำบลโคกเพชร สู่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 47,270 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) กิจกรรมปรกอบด้วย
           2.1. ประชุมคณะกรรมการองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ จำนวน 14 คน 1 ครั้ง
           2.2. ประชุมระดมสมองสร้างการมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ เพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้ติดเชื้อ จำนวน 45 คน จำนวน 1 ครั้ง
           2.3. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางใจ และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ อ.เชิดชัย จิณะแสน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 45 คน ระยะเวลา 2 วัน  1 คืน
           สำหรับท่านใดหน่วยงาน/องค์กรใด ที่มีความประสงค์จะเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคม จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

"ภาคีเครือข่าย การนำเสนอโครงการ นำมาซึ่งงบประมาณสำหรับพัฒนาคน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้จริง "


 ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร&ประธานองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น