รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร


กองทุนนี้มีแต่ให้ ..........


1.     ด้านความเด่นขององค์กรหรือชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร หากเมื่อย้อนอดีตกลับไป ก่อนที่จะมีการก่อตั้งกองทุนฯ ต้องยอมรับว่าประชาชนในตำบลของเราส่วนใหญ่ มีปัญหาความยากจน ความยากไร้ค่อนข้างมาก กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมาก คนในชุมชน ต่างอยู่กันแบบตัวใครตัวมัน เนื่องจากทุกคนต้องต่อสู้กับปัญหาของความยากจน และการทำมาหาเลี้ยงชีพ ยิ่งทำให้ เกิดการแบ่งแยก ระหว่างคนที่มีฐานะกับความยากจนให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งด้านปัจจัย 4 ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต และรวมไปถึงด้านที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสที่มีเพียงแค่หลังคากันแดดบังฝน อาจจะมีรอยรั่วมากมาย

ซึ่งในฐานะของการทำงานร่วมกับประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ดังเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร ที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายให้มีคุณภาพ มองว่า น่าจะมีช่องทางที่สามารถเปลี่ยนแปลงความทุกข์ยากของคนในชุมชนได้ และที่สำคัญ เราพบว่า ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบ จากเรื่องนี้มากที่สุดในตำบลของเรา ได้แก่กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่นอกจากจะมีฐานะยากจนแล้ว  ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มต่างๆอย่างจริงจัง ขาดความรู้และการเข้าถึงยาในการรักษาพยาบาล และยังเป็นเรื่องที่ จะต้องสร้างความเข้าใจ สำหรับผู้ป่วยเองและญาติพี่น้อง ให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันให้ได้ จึงได้มีการจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกเพชร ภายใต้ชื่อ องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ

หลังจากนั้น ในวันที่ 16 เมษายน 2551  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในตำบลอย่างแท้จริง          จึงได้มีการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร โดยมีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 387 คน มีเงินออมเปิดบัญชีครั้งแรก จำนวน 10,800 บาท เมื่อดำเนินการผ่านไป 1 ปี จึงได้มีการจัดทำหลักฐาน ขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ภายใต้ชื่อ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ในเวลาต่อมา

1.1 การสร้างทีมนำจิตอาสา

ขณะที่คนกลุ่มหนึ่ง กำลังสร้างกำลังคนจากอาสาสมัครให้กลายเป็น จิตอาสา ที่สามารถช่วยค้นหาและช่วยดูแล คนทุกข์ยากในตำบลเบื้องต้นได้ ซึ่งในเบื้องต้นเราเน้นการให้เพื่อให้มีข้าวกิน เครื่องนุ่งห่ม การเข้าถึงงานด้านสาธารณสุขก่อน หลังจากนั้นจึงเราสู่กระบวนการพัฒนาต่อไปตามลำดับ โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ให้มีความเท่าเทียม กับประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริง ซึ่งต้องอาศัยทีมงานที่มีความเสียสละ เข้าใจปัญหาและรับฟังพร้อมนำมาวิเคราะห์ และตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็นจริงๆ ซึ่งขณะที่กลุ่มจิตอาสาเหล่านั้น มาทำงานเพื่อพี่น้องในชุมชนของตนเอง ตัวจิตอาสามเองนั้นก็มีฐานะ ไม่แตกต่างจากผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเท่าไหร่นัก จึงพยายามที่จะใช้ทุกความสามารถในการที่จะช่วยเหลือ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม พวกเราทุกคน จึงได้ร่วมมือกัน หาทางออก โดย มีรากฐาน มาจากกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  พัฒนามาเป็นจิตอาสา ชักชวน กลุ่มผู้สูงอายุ ที่อยู่ในหมู่บ้าน ให้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร เพื่อสร้างกองทุนบุญ ให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนบ้านยามทุกข์ยาก โดยคิดว่า เงินนี้ เป็นเงินบริจาค เพื่อช่วยคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้มีชีวิตที่ดีต่อไป ผลประโยชน์ตอบแทน เมื่อยามเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือสวัสดิการอื่นๆ ให้มองว่า เป็นผลบุญ ที่ทุกคนที่เป็นสมาชิก จะได้รับตอบแทนมา

จุดเด่นขององค์กรของเราคือการมองว่า บุญ เป็นสิ่งที่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้ และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถรับผลบุญที่ตัวเองได้ทำนั้น ทั้งด้วยตนเอง ด้วยครอบครัว ทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ได้บุญและขณะที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้บุญเช่นกัน และมีการสร้างฐานคิดที่ว่า ทำบุญวันละ 1 บาท ได้ช่วยชีวิตพี่น้องในตำบล อีกหลายชีวิต คนทุกข์ก่อน ได้รับความช่วยเหลือก่อน ทุกคน จะได้รับการมองเห็น ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง และทุกคนจะมีคุณค่า ในสายตาของคนในชุมชนสังคม ตำบลโคกเพชรเสมอ

                                
 1.2 คุณธรรมที่ชัดเจนที่สุดของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

 ได้แก่ ความเสียสละ และความเมตตากรุณา โดยคำว่าการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบล มีความเสียสละนั้น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชรได้  หมายถึง กาส่งเสริมจิตอาสา ให้ปฏิบัติตนโดยการเสียสละ กำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญาในการช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน  การให้คำปรึกษา และการให้คำแนะนำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเป็นต้น ซึ่งกลุ่มแรก ที่เป็นกลุ่มจิตอาสาในการก่อตั้งและ นำพาให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร พัฒนา มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในตำบลโคกเพชร ที่มีความเสียสละ แสดงให้เห็นออกมาอย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

อันว่าความเมตตา กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิดปรารถนาจะให้ประชาชนในตำบลโคกเพชรทุกคนเป็นสุข และเมื่อตนได้รับความสุขแล้ว ก็อยากให้ผู้อื่นในชุมชนตำบลโคกเพชรมีความสุขด้วยกัน

ความกรุณา คือ ความปรารถนาอยากให้ประชาชนทุกคนในตำบลโคกเพชรที่กำลังเป็นทุกข์ ได้พ้นทุกข์ เมื่อผู้ใดได้รับทุกข์ก็พลอยไม่สบายใจมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือ ผลของการมีเมตตากรุณา ของกลุ่มจิตอาสาในตำบลโคกเพชร จึงทำให้เกิดความรักอันประกอบไปด้วยไมตรีจิตที่อยากให้ผู้คนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนนั้นมีความสุข จึงได้ร่วมกันอนุเคราะห์ด้วยกำลังเมตตาจิต ร่วมด้วยช่วยกัน ก่อประสานเงินออมวันละ 1 บาท ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา2.     กว่าจะมาถึงวันนี้

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ผ่านเรื่องราวที่ยุ่งยากลำบากมาหลายอย่าง บนความไม่เข้าใจ และไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ซึ่งเป็นความคับข้องใจ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชรตลอดมา

แต่อย่างไรก็ตาม ความไม่เข้าใจ ได้สร้างความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างแท้จริง การยืนบนลำแข้งของตนเองโดยไม่พึ่งพาองค์กรอื่น ทำให้สมาชิก สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมบริหาร ความไว้วางใจ ความสบายใจของประชาชน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การเมืองส่วนท้องถิ่น หรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทำให้เกิดการส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการบริหารจัดการกองทุน แม้ว่าในบางครั้งจะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาบ้าง เนื่องจาก สมาชิกบางราย มีความทุกข์ยากลำบากมาก ไม่สามารถส่งเงินออมให้กองทุนได้ในแต่ละปี ซึ่ง คณะกรรมการกองทุนจะต้องมาทบทวน เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งกองทุนนี้อย่างแท้จริง ท่ามกลางความไม่มี เพื่อให้ทุกคนมี นั่นก็คือ การมีสวัสดิการที่เกิดจากความต้องการของทุกคน ตามสภาพปัญหา ตามวาระ ตามโอกาสของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัว  แต่ละชุมชน3.     ปัญหาที่อยากแก้ไข ความดีที่อยากทำ

10 ปีข้างหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร จะต้องเป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็ง เป็นฐานการเงินของประชาชนที่ครอบคลุมสวัสดิการในทุกๆด้าน และจะสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนผู้นำ ที่สร้างผู้นำ ทุกระดับในการใช้ชีวิต อันได้แก่ ผู้นำนักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำครอบครัว ผู้นำสังคม และผู้นำชีวิต

โดยพื้นฐานแนวคิดนี้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน หรือทุนมนุษย์ของชุมชน สังคมในระดับพื้นฐาน และสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่คนทุกคน ในตำบลได้เล็งเห็นศักยภาพของตนเอง ทุกคนสามารถเป็นผู้นำตนเองในการทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามได้ เป็นผู้นำที่เกิดมาจากความรู้สึกข้างใน ไม่ต้องมีหัวโขนใดๆมาใส่ แต่สามารถทำงานแต่พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมต่อไปได้

เพราะการพูดคุยกัน การแบ่งปันประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อนำสู่การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาชีวิต ดังนั้น  หากเรามีโรงเรียนผู้นำที่สร้างเด็กที่มีความรับผิดชอบ สร้างผู้ใหญ่ที่มีจิตใจเมตตา สร้างผู้สูงอายุที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี  เราจะเป็นส่วนหนึ่งการสร้างชุมชน สังคม ตำบลโคกเพชร ให้มีความสุขสืบไป


4.     กระบวนการพัฒนา

การก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร เริ่มจาก ทีมตำบลโคกเพชร ประกอบไปด้วย

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลโคกเพชร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ที่จังหวัดตราด เรื่องการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล รูปแบบการบริหารจัดการ ที่ก่อให้เกิด สวัสดิการสำหรับประชาชน ได้มีการพยายามที่จะก่อตั้ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร แต่ประสบปัญหา การจัดทำเอกสารถึง 2 ครั้ง ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ประสานมาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร ให้เข้ามาเป็นผู้ประสานงาน ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ซึ่ง เมื่อศึกษาขั้นตอน การก่อตั้งกองทุนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จึงได้มีการประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีม อสม.ในแต่ละหมู่บ้านดำเนินการร่วมกัน4.1  วิธีการ

      เพื่อรากฐานของการทำบุญและแบ่งปันคนในชุมชน สังคม คุณค่าของเงิน 1 บาทไม่มากแต่

เมื่อรวมกันหลายคนก็จะได้หลายบาท และเสนอแนวทาง ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ละคน เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และ แนะนำ การสมัคร เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล โดยในเบื้องต้นปี 2551 มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 550 คน ซึ่งถือว่า เป็นการเริ่มต้นได้ครบ 11 หมู่บ้าน คิดเป็น 100% ของพื้นที่ในตำบลโคกเพชร และมีกลุ่มคน เข้ามาร่วมทุกกลุ่มวัย4.2 กิจกรรมที่มีความโดดเด่น

        กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร เนื่องจากมีที่มาของเงินสำหรับจัดสวัสดิการ 2 ส่วน

ดังนั้น การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน จึงเป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการดำเนินการเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการสำหรับประชาชนในแต่ละปี จึงได้มีการจัดกิจกรรมที่ระดมทุนจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้ชื่อ “ธรรมะสร้างสุขเพื่อสังคมสวัสดิการ” ซึ่งเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ได้รับการบริจาค มาจากภาคประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่อาศัยอยู่ในตำบลโคกเพชรและตำบลใกล้เคียง ซึ่งทำให้ฐานะการเงินของกองทุนมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชรยังเป็นกองทุนหลัก ในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรสาธารณประโยชน์ หรือกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบล ได้แก่

1.)    ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกเพชร       

2.)    สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกเพชร

3.)    ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกเพชร

4.)    สหกรณ์ร้านค้าตำบลโคกเพชร

5.)    กองทุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ซึ่งกลุ่มองค์กรที่เกิดขึ้นนี้ล้วนแล้วแต่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตำบลโคกเพชร และยังได้

ย้อนกลับไปช่วยสนับสนุนองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพในการดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในตำบลอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


มอบผ้าห่มจากบริษัทโอสถสภา จำกัด          4.3 กลไก หรือทีมงานที่มีบทบาทสำคัญ

                   1) บทบาทของทีมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกกองทุนฯและ มีการดำเนินการอย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้ง เพื่อระดมสมองและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเป็นระยะๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จะมีการดำเนินการพร้อมกับการประชุมประจำเดือน อสม./กำนันผู้ใหญ่บ้าน/จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อจะได้กลุ่มเป้าหมายในการพูดคุยที่มีความหลากหลายทางความคิดและวางแผนปัญหาร่วมกันได้

                   2) บทบาทของทีม อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยกระบวนการติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชนสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ไม่สามารถมาติดต่อที่กองทุนได้

                   3) บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG)  ในการติดตามผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้5.     การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน พบว่า ประชาชนในตำบลโคกเพชร มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สามารถเป็นแหล่งทุนในการพึ่งพาที่ไม่ได้มีเงินมากแต่สามารถช่วยเยียวยาได้สำหรับคนทุกข์ยาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการขอความช่วยเหลือค่าพาหนะไปรับยา ขอรับคำแนะนำขอรับคำปรึกษา ด้านของการขอรับสวัสดิการเกิด เจ็บ ตาย และที่สำคัญเป็นกองทุนที่หนุนเสริมให้เกิดความสามัคคี และการพัฒนาตำบลโคกเพชรอย่างแท้จริง จะสังเกตได้จากการเกิดขององค์กรต่างๆภายใต้การหนุนเสริมของกองทุนสวัสดิการชุมชน หลายองค์กร ทำให้เป็นความภาคภูมิใจของตำบลโคกเพชร โดยทุกภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยแยกเป็นความสำเร็จ 3 ระดับ ดังนี้5.1   ความสำเร็จในระดับบุคคล  พบว่า สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ที่ประสบ

ปัญหาการขาดเงินทุนในการส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรี ได้มีการให้ทุนการศึกษาและสามารถกู้เงินส่งลูกเรียนจนจบระดับปริญญาตรีได้  และมีอาชีพที่มั่นคง จำนวน 4 ราย และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 6 ราย ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน

5.2   ความสำเร็จด้านครอบครัว พบว่า ตำบลโคกเพชรส่งเสริมให้เกิดครอบครัวที่มีความอบอุ่น มี

ความรักกันในครอบครัว ได้มีการดูแลกัน ส่งเงินการออมเงินเพื่อแม่-พ่อ/ออมเงินเพื่อลูก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีงาม ที่ลูกได้ออมเงินเป็นสวัสดิการสำหรับพ่อแม่ยามแก่ชรา

          มอบบ้านรวมน้ำใจโคกเพชร จำนวน 3 หลัง ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสที่ติดเชื้อ 1 ครอบครัว  คนยากจนยากไร้ จำนวน 1 ครอบครัว คนมีปัญหาสุขภาพจิตและยากจนสภาพที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิต จำนวน 1 ครอบครัว

             

5.3 ความสำเร็จระดับของชุมชน พบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร เป็นฐานที่หนุนเสริมให้ตำบลโคกเพชร ก้าวมาเป็นตำบลอันดับต้นๆของอำเภอขุขันธ์ และในด้านสังคม เราพบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร เป็นตัวอย่างของการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นอย่างดี เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ พัฒนาคน ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี โดย จากการให้ความสำคัญของทุนมนุษย์ในองค์กร ส่งเสริมศักยภาพในทุกๆด้าน เพื่อให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน กับคนในชุมชนและสังคม ทำเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น มีเวทีในการพูดคุยกันบ่อยขึ้น วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน รับผลประโยชน์ร่วมกัน ประเมินผลทบทวนและพูดคุยกันในทุกๆ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตำบลโคกเพชร เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่ดีสามารถที่จะออกแบบร่วมกันได้ และที่สำคัญทำให้ความเท่าเทียมกัน มีโอกาสที่จะเป็นความจริง ดังนั้น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร จึงเป็นความภาคภูมิใจของคนโคกเพชร มาจนถึงทุกวันนี้

6.     บทเรียนที่ได้

บทเรียนที่ได้จากการทำงาน คือ ต้องยึดหลักของความซื่อสัตย์ มีความเชื่อใจและไว้ใจกัน สิ่งที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชรค้นพบ คือ การมีคณะกรรมการชุดเดียวในการบริหารจัดการ ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน ทำให้กองทุนสามารถพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้  เพราะบุคคลที่เป็นกลุ่มแรกๆของจุดเริ่มต้นมีความสำคัญมาก จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ ได้รับความศรัทธา ให้เข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ เพื่อพี่น้องประชาชน ดังนั้นแล้ว การเปลี่ยนคณะกรรมการบ่อยๆจึงไม่ได้มีผลดีต่อการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ  หากแต่เราสามารถเพิ่มที่ที่ปรึกษากองทุนฯให้เข้ามามีบทบาทในการเสนอแนะการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการได้ เพื่อให้ได้เรียนรู้ปัญหาหรือกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง7.     ข้อเสนอแนะต่อการขยายผล

การเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการเมืองหรือการแบ่งฝ่ายของแกนนำใดๆในชุมชนหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดความสบายใจของคณะทำงานและการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนที่ไม่ข้องเกี่ยวกับฐานของการเมืองทุกระดับ ทำให้การทำงานของกองทุนฯสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตรงประเด็น เพราะการเมืองอาจจะนำเอาเรื่องของสวัสดิการเป็นฐานการเข้าหาประชาชน เพื่อให้ได้ฐานคะแนนเสียง ความช่วยเหลือจะให้กับกลุ่มที่อยู่ฝ่ายเดียวกับตน หากแต่ ทำให้เกิดความแตกแยกของสมาชิกกองทุนฯได้ในอนาคต     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น