ฉบับที่ 21-24 คัดกรองสุขภาพประชาชน

ตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน
ออกตรวจสุขภาพประชาชนา
ออกตรวจสุขภาพประชาชนในตำบลโคกเพชร

รณรงค์ให้ความรู้และชักชวนเลิกเรื่องโทษพิษภัยจากสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น