รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ฉบับที่ 21-24 คัดกรองสุขภาพประชาชน

ตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน
ออกตรวจสุขภาพประชาชนา
ออกตรวจสุขภาพประชาชนในตำบลโคกเพชร

รณรงค์ให้ความรู้และชักชวนเลิกเรื่องโทษพิษภัยจากสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น